top of page
תקציר מנהלים

אקומטר
מערכת חינוכית טכנולוגית להעלאת המודעות לאחריות הסביבתית והשפעה על התנהגות תלמידים וקהילות

העולם בו כולנו חיים, נמצא במשבר סביבתי עמוק שיפגע וישפיע על הדורות הבאים. הדורות הבאים הם תלמידי בתי הספר היום, שבעתיד ינהיגו את העולם. חובתנו כמחנכים להעמיק את הידע וההבנה ולהעלות את המודעות של תלמידנו למשבר הסביבתי ולעודדם ולהניעם לפעילות פרו – סביבתית.

מהו אקומטר? אקומטר הינה מערכת טכנולוגית חינוכית שמטרתה העלאת המודעות והשפעה על התנהגות תלמידים וקהילות באמצעות הפיכת ההתנהגות היומיומית של צריכת משאבים - חשמל ומים, לנראית, מעניינת ומזמנת למעורבות. האקומטר הופך את הכללי והמרוחק לקרוב אל התלמידים ולשלהם. הנתונים ממחישים לתלמידים את הקשר בין המעשים שלהם לבין התוצאות.

  • אקומטר מציג באמצעות ממשקים  גרפים - דיגיטאליים מגוון נתונים לגבי צריכת המשאבים בבית הספר בזמן אמת ובהתייחסות השוואתית לעבר.

  • אקומטר יסייע בהפחתה של צריכת המשאבים (חשמל ומים) ויביא לחסכון בעלויות.

  • אקומטר נגיש באמצעות סמארטפון, מחשב או צגי LCD.

  • אקומטר ישתלב בתוכניות הלימודים  ויקדם מודעות סביבתית בת קיימא.

  • אקומטר יניע לפעולה ויעצים את תחושת המסוגלות של תלמידים ותלמידות.

  • אקומטר יזמן למידה פעילה וחווייתית שתקדם הבנה ובמיומנויות: חשיבה מערכתית,

  • איסוף ועיבוד נתונים, אוריינות דיגיטאלית וחקר מדעי.

מה אנחנו מציעים:

מעטפת פדגוגית הכוללת תוכניות ומערכי שיעור וליווי והנחיה פדגוגית.

התקנה והפעלה טכנית של המעבדה לחקר קיימות ומשבר האקלים.

תמיכה טכנית שוטפת.

bottom of page