top of page
אקומטר_edited.jpg

אקומטר

פתרון אופטימלי -

חינוך לקיימות וחיסכון בהוצאות בתי הספר.

מערכת אקומטר זמינה ליישום בתשפ"ד. 

ניתן לרכישה באמצעות תקציבי גפ"ן.

מהו אקומטר

מערכת חינוכית טכנולוגית להעלאת המודעות לאחריות הסביבתית והשפעה על התנהגות תלמידים וקהילות. 

  • אקומטר מציג באמצעות ממשקים  גרפים - דיגיטאליים מגוון נתונים לגבי צריכת המשאבים בבית הספר בזמן אמת ובהתייחסות השוואתית לעבר.

  • אקומטר ישתלב בתוכניות הלימודים  ויקדם מודעות סביבתית בת קיימא.

  • אקומטר יניע לפעולה ויעצים את תחושת המסוגלות של תלמידים ותלמידות.

  • אקומטר יזמן למידה פעילה וחווייתית שתקדם הבנה וחשיבה מערכתית.

  • אקומטר יקדם קבלת החלטות מושכלות בהקשרים פרו - סביבתיים.

  • קומטר מסייע בהפחתה של צריכת חשמל ומים, ולחסכון בהוצאות.

מעבדת חקר לקיימות ומשבר האקלים.JPG.JPG
bottom of page