top of page
אקומטר_edited.jpg

אקומטר

פתרון אופטימלי -

חינוך לקיימות וחיסכון בהוצאות בתי הספר.

מערכת אקומטר זמינה ליישום בתשפ"ד. 

ניתן לרכישה באמצעות תקציבי גפ"ן.

אקומטר בתיכון מגידו

מהו אקומטר

מערכת חינוכית טכנולוגית להעלאת המודעות לאחריות הסביבתית והשפעה על התנהגות תלמידים וקהילות. 

  • אקומטר מציג באמצעות ממשקים  גרפים - דיגיטאליים מגוון נתונים לגבי צריכת המשאבים בבית הספר בזמן אמת ובהתייחסות השוואתית לעבר.

  • אקומטר ישתלב בתוכניות הלימודים  ויקדם מודעות סביבתית בת קיימא.

  • אקומטר יניע לפעולה ויעצים את תחושת המסוגלות של תלמידים ותלמידות.

  • אקומטר יזמן למידה פעילה וחווייתית שתקדם הבנה וחשיבה מערכתית.

  • אקומטר יקדם קבלת החלטות מושכלות בהקשרים פרו - סביבתיים.

  • קומטר מסייע בהפחתה של צריכת חשמל ומים, ולחסכון בהוצאות.

מעבדת חקר לקיימות ומשבר האקלים.JPG.JPG
bottom of page